Call for Paper

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม (Journal of MCU Social Development)
ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอกที่สนใจ
ส่งต้นฉบับบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมโดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้  ส่งต้นฉบับบทความ
โดยการ Submission ที่ http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/socdev/user/register
หรือส่งได้ที่ jsocdev@gmail.com

กองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคม ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและขอบเขตเนื้อหา (Aim, Scope) ของสาขาวิชา การพัฒนาสังคม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อสนับสนุนให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการมีขอบเขตที่ชัดเจนโดยบทความวิชาการต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่พิจารณาบทความวิชาการนั้นๆ ทุกบทความซึ่งวารสารวิชาการฉบับนี้กำลังพัฒนาเข้าสู่การรับรองมาตรฐานจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai–Journal Citation Index Centre: TCI) ต่อไป